+48 782 997 099

HR szkolenia Trójmiasto

HR Szkolenia – oferta

Zestawienie silnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans pozwala na opracowanie efektywnych działań długookresowych w obrębie HR. Na tym etapie najistotniejsze jest określenie, jaki sposób zadania realizowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi wpływać będą na realizację głównych celów biznesowych organizacji, jako całości. Pominięcie tego elementu oznaczać będzie, że w późniejszym etapie nie będzie możliwa efektywna ocena skuteczności prowadzonych działań.

Zasoby ludzkie firmy mają wiele cech odróżniających je od innych zasobów przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest stosunkowo duża bezwładność, czyli mała możliwość wprowadzenia szybkich zmian. Pozyskanie przez organizację nowych kompetencji to zadanie na wiele miesięcy- lub nawet lat.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia – to nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. Pamiętać jednak należy, że podpisując umowę zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko zasoby, którymi dysponuje.

Nacisk w ZZL jest kładziony nie tylko na realizację zadań zleconych pracownikom, ale również na komunikację z pracownikami, ich utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi.

Nasza oferta ma wspierać działania HR

 

Controling personalny

Controling personalny Controlling jest definiowany jako podsystem systemu zarządzania organizacją służący koordynacji procesów planowania, kontroli oraz informowania, co umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów (P. Szczepankowski 1998, s. 282). Można wyróżnić dwie odmiany controllingu: strategiczny i operacyjny. Pierwszy powiązany jest ze strategią zarządzania i zajmuje się kontrolą przyjmowanych celów oraz ich realizacji, zaś […]

0 komentarzy

Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja Rekrutacja (nabór) to pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo zainteresowanych do pracy w takiej liczbie, by umożliwić przeprowadzenie w późniejszym etapie racjonalnej selekcji. Stanowi ona podstawę określenia planu personelu. Możemy wyróżnić rekrutację ogólną i rekrutację segmentową. Rekrutacja ogólna może mieć swoje zastosowanie, gdy przedsiębiorstwo chce zwabić kandydatów na stanowisko pracy operacyjnej, pozyskać personel produkcyjny. W tym przypadku, […]

0 komentarzy

Rozliczanie czasu pracy

Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2017 r. W 2017 r. wymiar czasu pracy wynosi 2000 godzin. W przyszłym roku występuje święto przypadające w sobotę oraz w niedzielę. Jak ustalać wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych i dla pracowników niepełnoetatowych? Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym. […]

0 komentarzy

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

  Assessment Center (ośrodek oceny, ocena zintegrowana) oraz Development Center (ośrodki rozwoju) są to techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.   Assessment center (nazywany czasami ośrodkiem oceny lub centrum oceny) […]

0 komentarzy

Mobbing w pracy

Mobbing – systematyczne trwające co najmniej kilka miesięcy, zachowania mające na celu izolowanie pracownika od społecznego otoczenia, pozbawienie go godności, rozbicie jego dotychczasowej tożsamości, doprowadzenie do całkowitej bezradności i bezsilności. Słowo mobbing wywodzi się od amerykańskiego słowa mob i oznacza złe traktowanie, atakowanie, napadanie. W ujęciu biologicznym jest to napadanie, nękanie przez drapieżców dużo słabszych […]

0 komentarzy

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą można zdefiniować jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań pracowników. Niektóre publikacje traktują zarządzanie wiedzą tylko z technicznego punktu widzenia, jako zestaw procedur i środków technicznych zapewniający przeniesienie osobistego doświadczenia i wiedzy członka organizacji do bazy danych organizacji oraz […]

0 komentarzy

Komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja międzypokoleniowa X Y Z  Nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, bo złożone z pokoleń, które rodziły się i dorastały w zmieniającej się rzeczywistości, w czasie gwałtownych przemian ustrojowych. Badacze i eksperci na podstawie różnych warunków bytowych, okoliczności i ważnych wydarzeń społecznych nazywają te kolejne pokolenia jako X, Y, Z. Stabilna generacja X Według amerykańskich naukowców […]

0 komentarzy

Automotywacja i zarządzanie stresem szkolenie

Szkolenie – trening:     „Wiatr w żagle czyli, jak zadbać o swoje samopoczucie „ Cel:     Określenie znaczenia umiejętności wpływania na własne emocje i redukowania stresu w kontaktach społecznych, z  naciskiem na możliwość modyfikowania i wzmacniania indywidualnych zachowań w kontaktach interpersonalnych.   Korzyści dla uczestnika:     Uczestnicy:          zdobędą wiedzę skąd biorą się emocje i stres i jaki […]

0 komentarzy

Zarządzanie pokoleniem X,Y,Z szkolenie

Motywacja POKOLENIA X Y Z Kiedyś jedna epoka trwała nawet kilkaset lat, a pojawienie się nowej następowało po co najmniej kilku pokoleniach. Dziś ten proces zachodzi kilkakrotnie w ciągu życia jednego człowieka, którego mentalność nie jest w stanie nadążyć za tak rewolucyjnymi zmianami. Na polskich ulicach można jeszcze spotkać kogoś, kto: Walczył przeciwko najeźdźcom w […]

0 komentarzy

Role zespołowe wg. Belbina – szkolenie i analiza

ANALIZA POTENCJAŁU I ROZWÓJ ZESPOŁU W OPARCIU O PODEJŚCIE BELBLINA Czyli jak tworzyć efektywne zespoły projektowe? Warsztaty i szkolenia dedykowane dla: działów HR; dyrektorów/kierowników i liderów zespołów. Analiza i testy są realizowane na grupie od 5-10 osób /jednorazowo   Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga powołania zespołu zadaniowego. Należy pamiętać, aby dobór osób, które będą ze sobą […]

0 komentarzy

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA  
Konsultant klienta
Tel. +48 510 033 347
+48 782997099
Email: sekretariat@jjszkolenia.pl

 

Podaj nam swój adres E-mail a my
do ciebie Odpiszemy

Celujemy w Wasze potrzeby


Gdynia
81-457 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
Godziny pracy: 8:00 - 16:00
© 2005 JJ Szkolenia